Projectleider Grondstromen Middengebied

In de MER voor het Middengebied heeft de gemeente zichzelf opgelegd om de benodigde grondstromen voor de opgave zoveel als mogelijk op duurzame en alternatieve wijze te transporteren naar het gebied. Dit vanuit het oogpunt van beperken van de stiks..

Zuid-Holland
Projectbasis

Zuid-Holland
Projectbasis

Flexurance is voor haar opdrachtgever in de provincie Zuid-Holland op zoek naar een Projectleider Grondstromen Middengebied voor 20 uur per week.

In de MER voor het Middengebied heeft de gemeente zichzelf opgelegd om de benodigde grondstromen voor de opgave zoveel als mogelijk op duurzame en alternatieve wijze te transporteren naar het gebied. Dit vanuit het oogpunt van beperken van de stikstofuitstoot, beperken van de overlast in de regio (verkeersdrukte) en voor de inwoners in het gebied (stof, trillingen, geluid etc.) en tot slot veiligheidsaspecten.

Als projectleider grondstromen ga je aan de slag om zowel het benodigde volume zand en grond tegen de meest gunstige marktcondities te contracteren en dit tevens op de meest duurzame manier naar het gebied getransporteerd te krijgen. Deze opgave voer je uit in de context en samenwerking met diverse stakeholders vanuit andere grote bouwopgaven in de regio en natuurlijk met het civieltechnisch team, de projectleiders van de te ontwikkelen deelgebieden en de omgevingsmanager.

Onze opdrachtgever wil voor deze deelopgave een zelfstandig projectleider grondstromen aanstellen om de cruciale en forse grondstromenopgave op duurzame wijze aan te trekken.

Je stemt je werkzaamheden nauw af met de technisch manager (voorzitter technisch team) die zitting heeft in het kernteam van de opgave. Afstemming met vakadviseurs van de gemeente Zuidplas en diverse stakeholders behoort tot de werkzaamheden van de projectleider grondstromen. In het technisch team zijn de vakgebieden ecologie, water, geotechniek en kabels & leidingen reeds ingevuld.

Werkzaamheden projectleider grondstromen:

· In beeld brengen, actualiseren en actueel houden van de grondstromenbehoefte voor de opgave en de deelgebieden;
· Afstemmen en vastleggen van het juiste milieukundige kader voor de aan te trekken grondstromen;
· Afstemmen en vastleggen van het juiste technische kader voor de aan te trekken grondstromen;
· Contacten leggen met aanbieders van omvangrijke hoeveelheden zand en grond en de contractering hiervan voorbereiden;
· Afstemming met grote regionale bouwopgaven om samenwerking en synergie te verkennen en kansen in de markt zo mogelijk samen vorm te geven;
· Uitwerking van de strategie inzake grondstromenlogistiek, de alternatieve vormen van transport zoals per schip en vervolgens transportbanden, opspuiten of andere mogelijkheden;
· Ten behoeve van bovengenoemde technische uitwerkingen maken van kostencalculatie en financiële prognoses;
· Het voorbereiden en uitwerken van de ruimtelijke vraagstukken die samenhangen met de grondstromen uitkomend in tracéstudies, vergunningaanvragen, toestemmingen voor landgebruik etc.
· Deelnemen aan de overleggen van het technisch team, de brede projectgroep en losse overleggen met leden van het projectteam en de gemeentelijke organisatie;
· Opstellen van toetsingskaders voor risicobeheersing, uitvoering, monitoring en overdracht in relatie tot de grondstromen en grondstromenlogistiek;
· Voorlichten van en communiceren met stakeholders op ambtelijk, bestuurlijk en burgerlijk niveau over de grondstromen in relatie tot de opgave;

De projectleider zal concreet onder andere de volgende zaken opleveren:
· Doorlopend overzicht van benodigde en ontvangen grondstromen, grondbalans en registratiesysteem;
· Contract(en) en contractering voor zand- en grondleveranties;
· Afsprakenkader met bevoegd(e) gezag(en) omtrent vergunningen en tracé’s;
· Compleet dossier van verleende vergunningen;
· Afspraken met perceeleigenaren en betrokken beheerders van terreinen en infrastructuur inzake het mogelijk maken van de benodigde transport(systemen) voor zand- en grondstromen;
· Vastgelegde afspraken inzake grondstromen- en inkoopstrategie met grote andere opgaven in de regio;
· Een uitgewerkte en vastgestelde uitvoeringsstrategie passend bij de ontwikkelstrategie.

· Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in civiele techniek;
· Je hebt kennis van grondstromen, het netwerk van overheden van lokaal tot landelijk niveau, geldende (milieu)regelgeving ten aanzien van bodem en grondstromen en raakvlakken met ruimtelijke ordeningsprocedures en vergunningen;
· Je hebt minimaal tien jaar relevante werkervaring in een soortgelijke rollen en werken aan opgaven voor grootschalige gebiedsontwikkelingsopgaven en overheden;
· Je bent actief deelnemer aan relevante netwerken om de ontwikkelingen en innovatie in het vakgebied bij te houden en je te laten inspireren;
· Zowel mondeling als schriftelijk weet jij je goed uit te drukken;
· Je werkt zelfstandig, je hebt een breed blikveld, je bent dienstverlenend, communicatief vaardig en je hebt een omgevingsbewuste instelling;
· Je hebt van nature een ondernemende instelling en weet van doorpakken;
· Je hebt een ontwikkeld bestuurlijk gevoel en laat je niet van de wijs brengen door de waan van de dag;
Feedback geven en ontvangen zie jij als een positieve manier om met elkaar te groeien

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Solliciteren

Solliciteren  Job alert achtergrond afbeelding

  Schrijf je in voor een job alert

  Aanmelden
  Aanmelden

  Job Alert

  Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?