ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN “FLEXURANCE PROFESSIONALS”

Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance Professionals,
verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht.

 1. Algemene bepalingen 

1.1 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, welke Flexurance aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van overeenkomst van opdracht. 

1.2 Op alle opdrachten, welke Flexurance aanvaardt, zijn, tenzij in zoverre uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing: 

a. deze algemene bedrijfsvoorwaarden 

b. de overeenkomst van opdracht 

c. DNR 2005 

Deze algemene bedrijfsvoorwaarden gelden in aanvulling op de DNR 2005 met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene bedrijfsvoorwaarden en DNR 2005 deze algemene bedrijfsvoorwaarden prevaleren. 

De opdrachtgever wordt voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van opdracht, met deze algemene bedrijfsvoorwaarden bekend gemaakt. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze algemene bedrijfsvoorwaarden c.q. het bepaalde in rubriek b. in strijd zijn, zijn op de aan Flexurance verstrekte opdracht niet van toepassing, tenzij in zoverre die bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door Flexurance zijn aanvaard. De toepasselijk verklaring door opdrachtgever van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben. 

1.3 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

1.4 Indien er sprake is van onder-aanneming waarbij Flexurance voor haar opdrachten en 

aanbiedingen gebruik maakt van de diensten van een onderaannemer dan zijn tussen Flexurance en de opdrachtnemer de “Algemene Inkoopvoorwaarden Flexurance Professionals” van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en opdrachten tussen Flexurance Professionals en opdrachtnemer c.q. de Interim professional en maken daar deel van uit. 

 2. Aanbieding en opdracht 

2.1 Een door Flexurance uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en Flexurance kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor Flexurance met zich meebrengt. 

2.2 De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder Flexurance een overeenkomst van opdracht kan aanvaarden alsook de algemene bedrijfsvoorwaarden waaronder zodanige aanvaarding kan plaatsvinden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren. 

2.3 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door Flexurance gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de overeenkomst van opdracht eerst tot stand op de datum van aanvaarding door Flexurance van een aan haar verstrekte opdracht. 

Indien door Flexurance mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door Flexurance gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop Flexurance aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en een getekend exemplaar retour ontvangen heeft. 

3. Inzet/onttrekking personeel 

3.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Flexurance verboden de werknemers en ex-werknemers van Flexurance die in het kader van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de overeenkomst van opdracht alsmede 12 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin. 

3.2 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Flexurance voorts niet toegestaan om personen, die als zelfstandige een overeenkomst van opdracht met Flexurance zijn aangegaan en in het kader van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever verrichten of hebben verricht gedurende de looptijd van deze overeenkomst dan wel binnen 12 maanden na afloop van de overeenkomst van opdracht, ongeacht de wijze waarop deze overeenkomst is geëindigd, in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin.

3.3  Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Flexurance niet toegestaan om potentiële kandidaten die door Flexurance op enigerlei wijze bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd teneinde voor de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten en over wie Flexurance en de opdrachtgever geen overeenkomst van opdracht hebben gesloten, ongeacht de reden daarvoor, binnen een periode van 12 maanden na de introductie door Flexurance, in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin.

3.4 Bij overtreding van lid 3.1, 3.2 en 3.3 is de opdrachtgever aan Flexurance een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 20.000,00 (twintigduizend euro) per overtreding en van € 1.000,00 (duizend euro) voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van Flexurance om volledige schadevergoeding te vorderen.

4. Administratie, betaling en betalingszekerheid 

4.1 Flexurance draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. 

Door of namens Flexurance wordt wekelijks een schriftelijke urenverantwoording aan opdrachtgever voorgelegd, een en ander ten einde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige urenverantwoording wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingeval Flexurance binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urenverantwoording betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urenverantwoording heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever. 

4.2 Betaling door opdrachtgever aan Flexurance zal op basis van een door Flexurance aan opdrachtgever wekelijks verstrekte factuur plaatsvinden binnen 14 dagen na Ontvangst van de factuur. De factuur zal met name vermelden de periode waarop de factuur betrekking heeft, een specificatie betreffende de inzet van door Flexurance ingezet personeel, materiaal en materieel en een verwijzing naar de onderhavige algemene bedrijfsvoorwaarden. 

4.3 Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Flexurance te worden ingediend. Aan reclames die later worden 

ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overigens, eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

4.4 De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Flexurance klagen over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van Flexurance, waarna Flexurance gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijn schriftelijk indient, dan kan Flexurance genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is. 

4.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijke verzonden aanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad 1 % van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. 

Daarnaast is opdrachtgever gehouden naast eventueel door Flexurance noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan Flexurance te vergoeden, met een minimum van € 120,00, wegens buitengerechtelijke incassokosten. 

4.6 Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de onderhavige algemene bedrijfsvoorwaarden, zijn niet voor compensatie vatbaar. 

4.7 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding overeengekomen. 

De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van Flexurance in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn begrepen. 

4.8 Flexurance behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van één of meer van de navolgende situaties: 

a. indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd; 

b. het in werking treden van een overheidsmaatregel; 

c. een verbindend voorschrift welke een directe en aantoonbare relatie heeft met de tariefstelling van Flexurance; 

d. voor zover (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden dit rechtvaardigen; 

e. verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de medewerkers; 

f. overige omstandigheden tengevolge waarvan het jegens Flexurance niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging ondergaan. 

4.9 Flexurance behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. 

5. Verantwoordelijkheid 

5.1 De werknemers van Flexurance voeren de werkzaamheden uit onder leiding en toezicht van Flexurance. Alleen wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van Flexurance omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend. De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij Flexurance daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. 

5.2 Flexurance zal bij het toekennen van vakantiedagen aan haar medewerkers rekening houden met de belangen van de opdrachtgever en zo nodig overleggen met opdrachtgever. 

5.3 Ten aanzien van geheimhoudingsplicht en gedragsregels, als ook eigendom van auteurs- en andere rechten, is de bescherming van de opdrachtgever gewaarborgd. Werknemers van Flexurance tekenen hiervoor een beding welke is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst. Indien de opdrachtgever specifieke regelingen heeft omtrent geheimhouding en gedragsregels, kan schending daarvan alleen aan Flexurance worden tegengeworpen indien de opdrachtgever Flexurance tijdig in kennis heeft gesteld van deze bijzondere geheimhoudingsplicht en/of gedragsregels, dan wel andere rechten, zulks onder overlegging van deze specifieke regels. 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Wanneer de werknemers van Flexurance de werkzaamheden uitvoeren onder leiding en toezicht van opdrachtgever zal de opdrachtgever het resultaat van de door de werknemers van Flexurance verrichte werkzaamheden tenminste wekelijks controleren en zal in overleg met Flexurance de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. 

6.2 Van aansprakelijkheid van Flexurance is sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is, indien fouten zijn gemaakt dan wel indien Flexurance nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als het onderhavige. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien, Flexurance ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van Flexurance vervalt door verloop van 12 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden. 

6.3 De aansprakelijkheid van Flexurance voor eventuele schade in de ruimste zin van het woord, is beperkt tot maximaal de helft van het bedrag van de gefactureerde uitvoeringssom als voorzien in de aangegane overeenkomst. 

Flexurance is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal Flexurance ter zake vrijwaren. 

6.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief
bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers
van Flexurance en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart Flexurance voor aanspraken van derden ter zake.

6.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van Flexurance werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan Flexurance. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:685 BW en zal Flexurance ter zake vrijwaren. 

Flexurance heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van, Flexurance al dan niet tijdelijk aan werknemers van Flexurance ter beschikking stellen, aanvaardt Flexurance echter geen aansprakelijkheid. 

7. Overmacht 

7.1 De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door Flexurance laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken. 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Flexurance onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door Flexurance van het overeengekomene tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van Flexurance ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d. 

7.3 Indien Flexurance door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal Flexurance zich inspannen om uit eigen bestand een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. Flexurance is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden tengevolge van het uitvallen van een werknemer van Flexurance. 

8. Opschorting en ontbinding 

8.1 In geval van overmacht aan de zijde van Flexurance kan Flexurance haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. 

8.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige algemene bedrijfsvoorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van Flexurance om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, kan Flexurance nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Flexurance om schadevergoeding te vorderen. 

9. Toepasselijk recht 

9.1 Op de overeenkomsten van Flexurance is het Nederlands recht van toepassing. 

10. Geschillen 

10.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten als bedoeld in deze algemene bedrijfsvoorwaarden, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen op de navolgende wijze worden beslecht. 

Bij een eventueel geschil stelt de ene partij de andere partij bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst onder verwijzing naar het onderhavige artikel in kennis van haar standpunt. Wanneer partijen binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving niet tot overeenstemming zijn gekomen, wordt er een bindende beslissing door drie advocaten genomen. Van deze drie advocaten wordt door elk der partijen één aangewezen binnen veertien dagen nadat een partij een verzoek daartoe van de andere partij heeft bereikt. De derde advocaat wordt door deze beide advocaten aangewezen binnen tien dagen nadat zij hun aanwijzing hebben aanvaard. Het oordeel van de derde advocaat is beslissend bij gebreke van overeenstemming tussen de advocaten. De advocaten brengen hun rapport uit binnen zes weken nadat hun benoeming vaststaat. 

10.2 De geschillenregeling als vervat in het eerste lid van dit artikel laat onverlet het recht van partijen om elkaar in rechte te betrekken. 

11. Slotbepalingen 

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene bedrijfsvoorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven. 

11.2 De onderhavige voorwaarden vervangen de algemene bedrijfsvoorwaarden van eerdere data. 

Aanmelden

Job Alert

Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?