ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN – “FLEXURANCE PROFESSIONALS”

 1. Algemeen. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1 Flexurance B.V., alsmede handelend onder de naam Flexurance Professionals, statutair gevestigd te Zwijndrecht, kantoorhoudende te Zwijndrecht.
  1.2 Opdrachtgever: de partij die de Opdracht verstrekt aan Flexurance Professionals. In de voorfase waarin het nog tot een Opdracht dient of kan komen, wordt reeds gesproken van Opdrachtgever.
  1.3 Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Flexurance Professionals wordt ingezet of zal worden ingezet om werkzaamheden uit te (doen) voeren bij de organisatie van een derde, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van Flexurance Professionals dergelijke werkzaamheden bij de organisatie van een derde uitvoert, alsmede degene – niet zijnde een medewerker van de organisatie van de Opdrachtgever – die door of namens Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden voor de Opdrachtgever wordt ingezet. In de voorfase van contact tussen deze partij en Flexurance Professionals waarin zij nastreven dat er een Opdracht tot stand komt en de uitwerking daarvan in een Overeenkomst (tussen Flexurance Professionals en Opdrachtnemer) wordt vastgelegd, wordt al gesproken van Opdrachtnemer.
  1.4 Interim professional: de natuurlijke persoon die belast wordt met de uitvoering van de werkzaamheden.
  1.5 Introductie: het door Flexurance Professionals aan een potentiële Opdrachtgever voorleggen van Opdrachtnemer (bijvoorbeeld middels het opsturen van een al dan niet geanonimiseerd profiel en/of C.V.), het aan Opdrachtgever verstrekken van contactgegevens van Opdachtnemer en/of het in contact brengen van Opdrachtgever met Opdrachtnemer (of andersom).
  1.6 Opdracht: de overeenkomst tussen Flexurance Professionals en de Opdrachtgever waarbij Flexurance Professionals zich verbindt om door middel van een daartoe voorgedragen Opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden te doen verrichten.
  1.7 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Flexurance Professionals en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt de Werkzaamheden te (doen) verrichten.
  1.8 Werkzaamheden: de bij de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te (doen) verrichten werkzaamheden in het kader van de opdracht.
  1.9 Tripartiete Overleg: overleg tussen Flexurance Professionals, de opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

 2. Toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden en totstandkoming overeenkomst
  2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle (voor)overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en opdrachten tussen Flexurance Professionals en Opdrachtnemer c. q. de Interim professional.
  2.2 In het geval deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de Opdracht strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdracht opgenomen voorwaarden.
  2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt door Flexurance Professionals uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.4 Indien de Opdracht nog niet getekend retour is ontvangen, doch de Werkzaamheden reeds zijn aangevangen, wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen, op het moment dat de Interim professional een begin met de uitvoering van de Werkzaamheden heeft gemaakt.
  2.5 Deze algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat Opdrachtnemer in kennis is gesteld door Flexurance Professionals van de aanvraag van de Opdrachtgever waar de mogelijke inzet van de Opdrachtnemer c. q. de interim professional betrekking op heeft.

 3. Uitvoering van de overeenkomst
  3.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat de capaciteiten, deskundigheid en knowhow van de Interim professional om de werkzaamheden uit te voeren, toereikend zijn. De Interim professional zal worden vervangen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. In dit geval wordt vooraf Tripartiete Overleg gevoerd.
  3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Flexurance Professionals het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In dit geval vindt steeds Tripartiete Overleg plaats.
  3.3 Opdrachtnemer zal tenminste eenmaal per maand schriftelijk aan Flexurance Professionals en de Opdrachtgever rapporteren inzake:
  a. Voortgang van de Werkzaamheden;
  b. Mogelijke risicos ten aanzien van de uitvoering en het resultaat van de Werkzaamheden;
  c. Mogelijke verbetervoorstellen;
  d. Belangrijke ontwikkelingen.
  3.4 Opdrachtnemer zal ter uitvoering van de Werkzaamheden niet handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van bevoegde organen, andere regelingen/reglementen van de Opdrachtgever en redelijke instructies gegeven door een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever.
  3.5 Opdrachtnemer maakt ter uitvoering van de werkzaamheden gebruik van gegevens welke door Flexurance Professionals en/of Opdrachtgever zijn vertrekt. Indien Opdrachtnemer wenst te beschikken over nadere gegevens welke hij noodzakelijk acht ter adequate uitvoering van de Werkzaamheden, dan deelt hij dit tijdig aan de Opdrachtgever mede.
  3.6 Tripartiete Overleg zal tenminste gevoerd worden als:
  a. Er een wezenlijke wijziging of voorstel daartoe wordt aangebracht in het karakter, positie, de aard, de inhoud of de omvang van de Opdracht en/of de Werkzaamheden;
  b. Opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van de Opdrachtgever;
  c. Een verschil van mening wordt geconstateerd met de Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de Opdracht en/of de werkzaamheden;
  d. Er een wezenlijk bedrijfsrisico aanwezig is voor betrokken partijen.
  3.7 De Interim professional dient voordat uitbesteding of inhuur van derden voor zakelijke dienstverlening (consultancy, automatiseringsadvies, interim-en/of projectmanagement e. d. ) tot stand komt, dit met de Opdrachtgever en Flexurance Professionals schriftelijk overeen te komen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. De Interim professional dienst zich daarbij te houden aan de bij de Opdrachtgever gebruikelijke inkoopprocedures.
  3.8 In onderstaande gevallen dient de Interim professional direct Flexurance Professionals te informeren: indien wordt afgeweken van in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen van financiele, juridische, fiscale en sociaaleconomische aard, waaronder tenminste de navolgende omstandigheden zijn begrepen:
  a. Indien wordt vastgesteld of vermoed dat fraude is of wordt gepleegd;
  b. Indien een zwarte kas wordt aangetroffen en/of indien salarisbetalingen e. d. worden verricht buiten de salarisadministratie om en/of indien kostenvergoedingen worden uitgekeerd zonder dat daar werkelijke kosten tegenover staan;
  c. Indien elementaire controlesystemen ontbreken in geautomatiseerde systemen;
  d. Indien de Interim professional gedwongen wordt te handelen in strijd met het bepaalde in de artikelen 6.1 en 3.5.
  3.9 Opdrachtnemer dient bij beëindiging van de Overeenkomst alle activiteiten met betrekking tot de Opdracht onverwijld te beëindigen, tenzij anders wordt overeengekomen.
  3.10 In geval van verhindering, ziekte of ongeval van de Interim professional, zal Opdrachtnemer Flexurance Professionals en de Opdrachtgever hiervan terstond in kennis te stellen.

 4. Duur en beëindiging
  4.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, behoudens in het geval van tussentijdse opzegging conform het hierna bepaalde.
  4.2 Verlenging van de Overeenkomst is mogelijk, in welk geval de Overeenkomst in beginsel wordt voortgezet onder de voorwaarden, zoals vastgelegd in de Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
  4.3 De Overeenkomst kan te allen tijde tussentijds door Flexurance Professionals met inachtneming van een opzegtermijn van een maand worden opgezegd.
  4.4 Partijen kunnen in ieder geval de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere motivering beëindigen, indien:
  a. De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  b. De Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  c. De Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  d. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de Opdrachtgever.
  4.5 Flexurance Professionals kan de overeenkomst voorts met onmiddellijke ingang en zonder nadere motivering beëindigen indien:
  a. Opdrachtnemer de Werkzaamheden niet uitvoert c. q. doet uitvoeren door de Interim professional als zelfstandig ondernemer in de zin van de fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving.
  b. Opdrachtnemer en/of de Interim professional bij kracht van gewijsde vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
  c. Opdrachtnemer de doelomschrijving in zijn statuten belangrijk wijzigt;
  d. Opdrachtnemer en/of de Interim professional handelt in strijd met het recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van de Opdrachtgever en/of met de beroepsethiek;
  e. Opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt, zoals gegevens ten aanzien van zijn hoedanigheid;
  f. Opdrachtnemer blijvend te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen;
  g. Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld;
  h. Indien de Opdracht wordt beëindigd als gevolg van ongeschiktheid of onvakkundig handelen van de Opdrachtnemer en/of de Interim professional, dan wel enige andere oorzaak.
  4.6 In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Flexurance Professionals als in de voorgaande drie leden bedoeld, zal Flexurance Professionals jegens opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
  4.7 Flexurance Professionals heeft het recht eventueel door haar geleden en te lijden schade ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen de schade die Flexurance Professionals lijdt doordat de Opdrachtgever de declaratie voor de Opdracht niet voldoet, op Opdrachtnemer te verhalen.

 5. Vergoeding en betaling
  5.1 Ter zake van de werkzaamheden heeft Opdrachtnemer aanspraak op een vergoeding, waarvan de hoogte in de Overeenkomst is bepaald. Opdrachtnemer brengt bij Flexurance Professionals de daadwerkelijk gemaakte uren in rekening, tenzij daarover in overleg met de Opdrachtgever en Flexurance Professionals afwijkende afspraken zijn gemaakt. Opdrachtnemer wordt van een dergelijke afspraak door Flexurance Professionals schriftelijk op de hoogte gesteld.
  5.2 Reis- en verblijfkosten (niet zijnde woon-werkverkeer) en andere kosten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden zijn niet in de vergoeding inbegrepen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  5.3 Flexurance Professionals behoudt zich het recht voor de vergoeding als bedoeld onder 5.1 aan te passen bij wijziging van de Opdracht en/of de Werkzaamheden.
  5.4 De Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een overzicht bijhouden met betrekking tot de door hem aan de Werkzaamheden bestede tijd volgende een door Flexurance Professionals en Opdrachtgever vastgesteld model en dit op eerste verzoek, doch in ieder geval maandelijks beschikbaar te stellen aan Flexurance Professionals en de Opdrachtgever.
  5.5 Opdrachtnemer maakt uitsluitend aanspraak op de vergoeding over enige periode, waarin hij daadwerkelijk de Werkzaamheden voor de Opdrachtgever heeft verricht. In alle gevallen waarin de Opdrachtnemer in enige periode om welke reden dan ook feitelijk niet de Werkzaamheden voor de Opdrachtgever heeft verricht, heeft hij geen aanspraak op de vergoeding, noch op enig andere beloning of (schade) vergoeding van welke aard dan ook.
  5.6 Opdrachtnemer declareert aan Flexurance Professionals maandelijks achteraf, binnen een week na afloop van de betreffende maand conform het door Flexurance Professionals vastgestelde model.
  5.7 Flexurance Professionals zal pas overgaan tot volledige betaling van de declaratie nadat is komen vast te staan dat Opdrachtnemer voldoet aan alle criteria genoemd onder artikel 4.5a. Indien binnen 20 dagen na aanvang van de Werkzaamheden niet kan worden vastgesteld dat Opdrachtnemer voldoet aan voormelde criteria heeft Flexurance Professionals het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen. De tot de datum van beeindiging gedeclareerde uren/dagen zullen door Flexurance Professionals als bruto loon worden verwerkt. In dit geval dient Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen de benodigde gegevens te vertrekken aan Flexurance Professionals ten behoeve van de juiste inhouding en afdracht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen, bij gebreke waarvan het antoniementarief zal worden toegepast.
  5.8 Indien zich wijzigingen in de zelfstandigheid van de Opdrachtnemer en/of de Interim professional voordoen, dient Opdrachtnemer deze terstond aan Flexurance Professionals te melden. Opdrachtnemer is verplicht mee te werken aan het verschaffen van alle gegevens nodig voor het vaststellen van de zelfstandigheid.
  5.9 Opdrachtnemer zal zorgdragen voor regelmatige en juiste afdracht van loonbelasting en sociale premies aan de fiscus en de bedrijfsvereniging. Opdrachtnemer zal ten genoegen van Flexurance Professionals aantonen dat hij een voldoende administratie voert waarvan duidelijk kan worden ontleend welke bedragen voor loonbelasting en voor sociale premies ten aanzien van de bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Interim professional zijn verschuldigd. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Flexurance Professionals terzake een accountantsverklaring (WKA) overleggen.
  5.10 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle vorderingen die bij Flexurance Professionals worden ingediend ter zake van een eventuele inhoudingplicht voor de koonheffing en/of de premies werknemersverzekeringen in verband met betalingen van Flexurance Professionals aan Opdrachtnemer, hieronder te verstaan, doch niet beperkt tot: loonheffing, premies, boetes, verhogingen en renten. Flexurance Professionals is gerechtigd alle bedragen met betrekking tot bovenomschreven vorderingen waarvoor zij aansprakelijk wordt gesteld op Opdrachtnemer te verhalen, dan wel deze te verrekenen met de nog te betalen vergoedingen als bedoeld in dit artikel 5, dan wel haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten.
  5.11 In het geval op grond van de vigerende fiscale of sociale verzekeringswetgeving Flexurance Professionals aansprakelijk wordt gesteld voor door Opdrachtnemer verschuldigde premies of belastingen of de kans bestaat dat dit zal geschieden, is Opdrachtnemer verplicht Flexurance Professionals te voorzien van alle informatie teneinde Flexurance Professionals in staat te stellen te bewijzen dan de niet-betaling van die schulden niet aan haar te wijten is.

 6. Aansprakelijkheid
  6.1 Opdrachtnemer is onderworpen aan het kwaliteitssysteem van Flexurance Professionals.
  6.2 Opdrachtnemer is jegens Flexurance Professionals aansprakelijk voor de door Flexurance Professionals geleden schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen de schade die Flexurance Professionals lijdt doordat de Opdrachtgever de declaratie voor de Opdracht niet voldoet.
  6.3 Flexurance Professionals is niet gehouden tot vergoeding van enige materiele of immateriele schade, hetzij directe-, hetzij indirecte- of gevolgschade geleden door of vanwege Opdrachtnemer tijdens of als gevolg van de uitvoering van de Werkzaamheden.
  6.4 Flexurance Professionals is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Opdrachtnemer mocht veroorzaken aan de Opdrachtgever of derden. De Opdrachtnemer vrijwaart Flexurance Professionals tegen alle uit de hiervoor bedoelde schade en/of verliezen voortvloeiende aanspraken van derden en/of de Opdrachtgever. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand waarvan Flexurance Professionals zich in dit verband heeft voorzien.
  6.5 Opdrachtnemer sluit ten behoeve van zichzelf en voor de Interim professional een aansprakelijkheidsverzekering af ter dekking van materiële en immateriële schade ontstaan door toedoen van Opdrachtnemer en/of de Interim professional bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

 7. Geheimhouding en documenten
  7.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps) regel daartoe verplicht, is Opdrachtnemer en de Interim professional verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke die zij van Opdrachtgever of Flexurance Professionals in het kader van de Overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie valt alle vertrouwelijke informatie omtrent de activiteiten van de Opdrachtgever en Flexurance Professionals en daarmee gelieerde ondernemingen en vertrouwelijke informatie verstrekt door Flexurance Professionals en de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer en alle informatie omtrent betaling van Opdrachtnemer door Flexurance Professionals. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijke informatie omvat tevens de Overeenkomst en de contractuele relatie tussen partijen.
  7.2 Elke partij betracht bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
  7.3 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 7.1 hierboven, zijn beide partijen gerechtigd om vertrouwelijke informatie bekend te maken: (i) aan hun verzekeraars of juridische adviseurs, of (ii) aan derden voor zover dit bevolen wordt door een bevoegde rechter, of door een overheids- of regelgevende instantie of indien er een wettelijke plicht bestaat om bekend te maken, mits in het geval van sub (ii), waar redelijkerwijs haalbaar (en zonder inbreuk te maken op toepasselijke wet- of regelgeving), met inachtneming van niet minder dan 2 werkdagen voorafgaande kennisgeving aan de wederpartij. Flexurance Professionals is gerechtigd de informatie waarnaar in dit artikel 7 wordt verwezen bekend te maken aan gelieerde ondernemingen of de informatie te gebruiken voor interne kwaliteitsbeoordeling.
  7.4 Alle zaken, waaronder begrepen schriftelijke stukken en fotokopieën daarvan, digitale informatie-, geluidsdragers of kopieën daarvan welke Opdrachtnemer van of ten behoeve van de Opdrachtgever en/of Flexurance Professionals tijdens de duur van de Overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever en/of Flexurance Professionals. Opdrachtnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek doch in ieder geval op de dag waarop de Overeenkomst eindigt wederom aan de Opdrachtgever en/of Flexurance Professionals ter beschikking te stellen.
  7.5 Alle door Flexurance Professionals en de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Werkzaamheden en mogen niet door Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexurance Professionals worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 8. Introductie en non-concurrentie
  8.1 In het belang van het succesvol sluiten van een Opdracht geeft Opdrachtnemer Flexurance Professionals vooraf toestemming tot het doen van Introductie(s) en het daartoe (zo mogelijk geanonimiseerd) voorleggen van het profiel en/of C.V. van Opdrachtnemer. Flexurance zal vooraf kenbaar maken bij welke potentiële opdrachtgevers introductie(s) zal(zullen) plaatsvinden. Ook staat het Opdrachtnemer vrij specifieke potentiële Opdrachtgevers schriftelijk vooraf van een eventuele Introductie door Flexurance Professionals uit te sluiten.
  8.2 Vanaf het moment van Introductie is het Opdrachtnemer niet toegestaan zonder toestemming van Flexurance Professionals met de betreffende Opdrachtgever, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar rechtsopvolgers een rechtstreekse overeenkomst aan te gaan, of anderszins (waaronder via derden) op enige wijze werkzaamheden voor deze partij te (laten) verrichten. Het verbod in dit artikel is van kracht gedurende 12 kalendermaanden na Introductie.
  8.3 In geval Opdrachtnemer het in het vorige artikellid bepaalde schendt, komt de Introductie door Flexurance Professionals de Opdrachtnemer ten goede zonder dat daar enige vergoeding voor Flexurance Professionals tegenover staat. Tevens loopt Flexurance toekomstige inkomsten mis die de kern van de vergoeding van haar inspanningen bij succesvolle Introducties en de daaruit volgende Opdracht(en) betreffen. Om die reden is Opdrachtnemer bij schending van het vorige artikellid aan Flexurance Professionals een vaste vooraf overeengekomen vergoeding verschuldigd van € 15.000 in geval van een potentiële Opdracht van een jaar of minder en € 22.500 bij een potentiële Opdracht van langere duur (inclusief mogelijke verlengingen). Deze vergoeding is dadelijk en ineens verschuldigd, zonder sommatie of ingebrekestelling . Het voorgaande laat onverlet het recht van Flexurance Professionals om nakoming van de overeenkomst, dan wel een volledige wettelijke schadevergoeding te vorderen. Dit laatste bijvoorbeeld ter hoogte van de concreet door toedoen van de overtreding van Opdrachtnemer door Flexurance Professionals misgelopen inkomsten.

 9. Intellectuele eigendom
  9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (geheimhouding) behoudt Flexurance Professionals zich alle intellectuele -en industriele eigendomsrechten voor op materialen/producten die door haar aan Opdrachtnemer en/of de Interim professional ter beschikking zijn gesteld, dan wel die bij het uitvoeren van de Werkzaamheden door de Interim professional zijn ontwikkeld, tenzij voormelde rechten voor het verstrekken van de Opdracht door Opdrachtnemer bij de wettelijk voorgeschreven instanties zijn gedeponeerd of anderszins beschermd en vastgelegd. Indien nodig zal Opdrachtnemer medewerking verlenen aan de overdracht aan Flexurance Professionals van intellectuele -en industriele eigendomsrechten op materialen/producten die door haar aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, dan wel met behulp van (producten van) Flexurance Professionals bij het uitvoeren van de Werkzaamheden door de Interim professional zijn ontwikkeld.

 10. Contractoverneming
  10.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan enige verplichting uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Flexurance Professionals hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Flexurance Professionals is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtnemer verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden op te leggen. Opdrachtnemer blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.
  10.2 Opdrachtnemer vrijwaart Flexurance Professionals ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtnemer uit de Overeenkomst.

 11. Elektronische communicatie
  11.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtnemer en Flexurance Professionals mogelijk communiceren door middel van elektronische mail. Opdrachtnemer en Flexurance Professionals stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van het ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Beide partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van mogelijke virussen, vertragingen en vervormingen. In geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtnemer of Flexurance Professionals ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 12. Afstand van rechten
  12.1 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst door Flexurance Professionals zal de rechten en bevoegdheden van Flexurance Professionals onder de Overeenkomst niet beinvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 13. Conversie
  13.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 14. Nawerking
  14.1 De bepalingen van de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 15. Boete
  15.1 Bij overtreding door Opdrachtnemer en/of de Interim professional van het bepaalde in de artikelen 7 en/of 8 verbeurt de Opdrachtnemer jegens Flexurance Professionals een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging en verrekening vatbare boete van € 20.000,00 per overtreding vermeerderd met € 1.000,00 per dag of onderdeel daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Flexurance Professionals om volledige schadevergoeding te vorderen en/of tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan.

 16. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
  16.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Inkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  16.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, doch niet dan nadat is gebleken dat Partijen niet in staat zijn in onderling overleg met de Opdrachtgever tot een oplossing te komen.
  16.3 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar wordt geacht en/of vernietigd wordt, zal slechts de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze zo mogelijk worden vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling. Het vervallen van een bepaling doet niet af aan de toepasbaarheid van de overige bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Aanmelden

Job Alert

Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?