PRIVACY

Privacy statement Flexurance B.V.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Om de dienstverlening die Flexurance beschikbaar stelt goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie Flexurance een samenwerking aan gaat. Flexurance gaat zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wie zijn we

Flexurance  B.V. , gevestigd te Zwijndrecht, Stationsplein 1, 3331 LL , KvK nr 24335374, en alle aan Flexurance B.V. gelieerde organisaties geven samen uitvoering aan het samenbrengen van projecten bij onze opdrachtgevers en kandidaten. Flexurance B.V bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings-) verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Met dit privacy statement maakt Flexurance u duidelijk waarom Flexurance bepaalde informatie verzamelt, hoe Flexurance uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden Flexurance de informatie aan u of anderen verstrekken. De werkwijze van Flexurance is in overeenstemming gebracht met de geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene verordening gegevensbescherming, waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt. Wanneer de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht zal zijn (25 mei 2018) vervallen de rechten die men kan ontlenen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Voor uw gemak houdt Flexurance bij welke vacatures u eerder heeft bekeken. Op basis van cookies tonen wij u eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant, ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken van Flexurance wordt u gevraagd of u cookies wil inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen

Flexurance kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden en om deze informatie in gebundelde vorm aan te kunnen bieden aan onze adverteerders. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

Beveiliging

Flexurance heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Flexurance heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Flexurance genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Flexurance kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Flexurance verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op onze vestiging of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die Flexurance aanbiedt. Flexurance kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening. In dat geval zal Flexurance u benaderen of u interesse heeft om zich bij Flexurance in te schrijven conform de voorwaarden van Flexurance en met inachtneming van dit privacy statement. Heeft u geen interesse dan kan Flexurance relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door Flexurance benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Als u aan één van de genoemde onderdelen van Flexurance persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy statement daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, digitaal of via inschrijving bij onze vestiging, zal Flexurance deze opnemen in haar bestand t.a.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten.

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven.
 • Profielgegevens, openbare gegevens en email adres wanneer men verifieert via LinkedIn.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

Aanvullende gegevens vanaf het moment dat u in dienst treedt bij Flexurance B.V.:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van het project en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens

Flexurance verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of de met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting. 
 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Alle eerdergenoemde informatie/gegevens welke worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door Flexurance worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Het zorgdragen door middel van zoeken naar projecten en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren.
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of projectovereenkomsten.
 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen.
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen benaderen/werven voor een project.
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Met wie kan Flexurance uw persoonsgegevens delen?

Flexurance kan uw persoonsgegevens delen aan gelieerde organisaties, opdrachtgevers, verwerkers die namens Flexurance diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In overige gevallen kan Flexurance ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoelang bewaart Flexurance uw gegevens?

Flexurance bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van Flexurance alsmede ter uitvoering van een overeenkomst. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig word geacht.

Uw persoonlijke rechten

Bij Flexurance zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: data-portabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door Flexurance.

Gebruikersvoorwaarden

Flexurance besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Flexurance aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van Flexurance en/of social media kanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van de partners van Flexurance, relaties en/of adverteerders. Wanneer u besluit om op één van voorgenoemde links te klikken bent u zich er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy en Cookie reglement hebben. Flexurance aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht

Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacy statement

Flexurance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie. Flexurance beveelt u aan om de websites in de gaten te houden en de privacy statement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 18 mei 2018.
 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Flexurance, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@flexurance.nl of Flexurance B.V. , Postbus 271, 3330 AG Zwijndrecht t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Aanmelden

Job Alert

Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?